Ill Kroonleden Deze Waterschans WELKOM De Waterschans nr. 3-200 7 Bestuursbericht De Waterschans nr. 3-200 7 85 De Waterschans 37ste jaargang nr. 3, september 2007 ISSN 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar Oplage: 1225 exemplaren De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl webmaster: F. Evers: webteam@geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280 4600 AG Bergen op Zoom Erelid: Dr. W. A. van Ham Bestuur Voorzitter: Ad van den Bulck Secretaris: Dhr. P. van den Ouden Zeekraal 35a 4617 JC Bergen op Zoom e-mail: pvandenouden@home.nl Penningmeester: Dhr. F. Witjes Londonstraat 2 4611 HW Bergen op Zoom Tel. 0164-238621 e-mail: frans.witjes@home.nl Postrekening 24 05 922 Ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring Van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 27 euro (minimaal) per jaar. Ledenadministratie Dhr. F. Witjes Londonstraat 2 4611 HW Bergen op Zoom Tel. 0164-238621 e-mail: frans.witjes@home.nl Overige bestuursleden: Mevr. M. Liefting Dhr. P. van den Ouden Drs. K. Peijs Ds. W. Vermeulen Tijdschrift van de Kring De Waterschans Redactieleden: Drs. J. Backx Drs. J. Dekker (redactiesecretaris) Drs. N. Grosfeld Drs. J. Jacobs Drs. I. van Kemenade Drs. Y. Kortlever (hoofdredacteur) Drs. J. Peeters Dhr. B. ter Stege, ing. Scannen beeldmateriaal: Dhr. P. Flipsen Redactiesecretariaat: Drs. J. Dekker Ansjovislaan 27 4617 AN Bergen op Zoom tel.: 0164-237572 e-mail: dekkervink@home.nl Toezicht distributie Dhr. F. Witjes Londonstraat 2 4611 HW Bergen op Zoom Tel. 0164-238621 e-mail: frans.witjes@home.nl Vormgeving en druk Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn Omslag: P. Versijp Beste leden, de secretaris van de Geschiedkundige Kring, Irene van Kemenade heeft haar func tie neergelegd en afscheid genomen van het bestuur. Irene blijft wel deel uitmaken van de redactie van De Waterschans. Dit tot voldoening van zowel de redactie als het bestuur. Irene was bijna vier jaar secretaris van de Geschiedkundige Kring. Wij danken Irene voor haar betrokkenheid en inzet. Tot de algemene ledenvergadering in 2008 neemt het bestuurslid Peter van den Ouden de functie van secretaris op zich. De penningmeester, Frans Witjes, heeft voortaan ook de zorg voor de ledenadministratie en houdt toezicht op de distribu tie van De Waterschans. Met het vertrek van Irene van Kemenade is er een vacature in het bestuur. Gezien de actiepunten van het bestuur - ontwikkelen PR-plan, voorbereiden jubileumjaar en maken van een vierjarenplan - willen wij zo snel mogelijk in deze vacature voor zien. Het bestuur roept belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap op contact op te nemen met de voorzitter: 0164-240671 of vandenbulck@tiscali.nl Graag uw aandacht voor twee bestuursactiviteiten, die elders in deze uitgave staan vermeld: een lezing van Henk Nellen over Hugo de Groot en de mini-excursie met Jan Weyts. Verder vindt u informatie over de nieuwe lezingenreeks die begin 2008 zal worden gehouden in de Hofzaal van Het Markiezenhof Historisch Centrum. Ad van den Bulck, voorzitter Nieuwe leden Geschiedkundige Kring per 1 juni 2007 Dhr. A. Dierckx, Bergen op Zoom Mevr. A. Weijers, Bergen op Zoom Mevr. W.E. Wijnen-Heldt, Bergen op Zoom Mevr. F. van Tilburg-Coppens, Bergen op Zoom Mevr. M.J. Schlarmann, Bergen op Zoom Dhr. L. Rommens, Huijbergen Dhr. J.S. Meisenbacher, Bergen op Zoom Dhr. J.C. van Paassen, Halsteren Dhr. J.C.M. Bekker, Bergen op Zoom Dhr. A. Moll, Bergen op Zoom Mevr. J. Jungbeker-de Vos, Bergen op Zoom Mevr. E. de Wolf, Bergen op Zoom Mevr. C.M. Knetemann, Bergen op Zoom Dhr. M.H.Th. Grosfeld, Bergen op Zoom Dhr. J. van Meer, Oud Gastel Dhr. A.H.M. de Rooij, Bergen op Zoom Dhr. C.A. van Loon, Bergen op Zoom Dhr G. Doggen, Bergen op Zoom Inleveren kopij voor Waterschans IV, 2007: VOOR 1 NOVEMBER De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: - DARVI BV - DE BONT Stoffering, Putte - P. JANSEN Installatie Techniek BV - Taxi en toeringcarbedrijf DE KOCK - Natuursteenbedrijf DE KORT - Boekhandel VAN DER KREEK BV - Tapperij DE KROON - VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV - Hotel MERCURE DE DRAAK - GEBR. VOETS Weg en Waterbouw BV, Rosmalen - Woningstichting SOOMLAND - Stichting Wonen West-Brabant De zomervakantie is goed be steed met als resultaat weer een goed gevulde Waterschans. Onze stadsarcheoloog Marco Vermunt begint op pag. 88 een tweeluik over het archeologisch onderzoek onder het Ribbens- terrein, getiteld Blubber, scher ven en goud. In het eerste deel besteedt Marco Vermunt met na me aandacht aan de blubber en de scherven. Het goud wordt als toetje bewaard voor deel 2 in het decembernummer van De Wa terschans. In dit eerste deel be schrijft Marco Vermunt de histo rie van het Ribbensterrein in het havenkwartier van zoutzieders en pottenbakkers en vertelt al vast het een en ander over de op gravingen. Op pag. 96 vindt u een artikel van de heer A.M. Bosters over De commandanten van fort de Roovere (1628-1795). Bewoners van de nieuwe wijk De Schans in Halsteren kunnen in dit artikel wat meer informatie halen over de commandanten die in een aantal straatnamen zijn ver noemd. Gedurende de hele pe riode dat het fort functioneerde heeft het een eigen commandant gekend. Onderzoek naar militai ren is lastig, aangezien deze meestal van elders kwamen en na een aantal jaren weer vertrok ken. De heer Bosters heeft van de meeste commandanten ook het familiewapen afgebeeld. Gijs Asselbergs besluit op pag. 102 zijn reeks artikelen over De Oestercultuur te Bergen op Zoom. Hiermee heeft de ge schiedenis van deze tak van nij verheid een mooi overzicht ge kregen. In dit laatste deel behandelt Gijs Asselbergs de oesterkwekerij van Jan Pieter Bredius Jr. en zijn pogingen om het resterende deel van de voor malige Stadspolder in Bergen op Zoom in pacht te verkrijgen. Dit lukt uiteindelijk, maar toch loopt het niet goed af. Verder krijgt de oesterkwekerij van Cornelis Har- tog aandacht. Deze was gevestigd op grondgebeid van de gemeente Halsteren. Helaas konden de Bergse oesterkwekerijen het hoofd niet boven water houden. Inmiddels zijn de sporen daarvan langs de Havendijk uitgewist. Willem Vermeulen beschrijft op pag. 110 in zijn artikel Casus Bergen op Zoom: Partnerschap in de praktijk de inspanningen voor het behoud van kerkelijke gebouwen in Bergen op Zoom. Vaak gaat het onderhoud de draagkracht van de lokale ge loofsgemeenschap ver te boven en moet men op zoek naar een andere bestemming voor het ge bouw om het te kunnen behou den. Gelukkig zijn er genoeg voorbeelden dat dit gelukt is, waardoor de gebouwen niet al leen bewaard bleven voor de ge loofsgemeenschap, maar ook een rol kunnen spelen in het leven van alle Bergenaren. Op pag. 114 schrijven Sjaak de Vries en Frank Wierckx namens de Werkgroep Genealogie over Belastingperikelen uit 1667. Aan de hand van archiefbronnen vertellen zij over een vermeend gevalletje belastingfraude van bieraccijns. Voor een uitvaart was korting gekregen op de ac cijns van een vat bier. Helaas was het vat maar voor de helft opge gaan en diende men accijns bij te betalen. De pachter van het bier accijns had dit al snel in de gaten en deed een heuze inval. Hoe het verder verliep kunt u in dit boei ende artikel lezen. Ward Warmoeskerken kreeg on langs de vraag voorgelegd waar het monogram IHS vandaan komt dat in veel kerken te vin den is, ook in Bergen op Zoom. In zijn WARDTAAL op pag. 116 besteedt hij hier uitgebreid aan dacht aan en legt zelfs een link met in Bergen opgegraven objec ten. Aan de hand van geschiede nis en hagiografie (levensbe schrijving van heiligen) krijgt het monogram meer betekenis. Jaap Dekker en Nic Grosfeld be schrijven op pag. 122 de vondst van het stoffelijk overschot van drie Canadese soldaten van het Lincoln Welland Regiment, gesneuveld tijdens de Slag bij het Kapelsche Veer in de winter van 1944-1945. In hun artikel getiteld Drie Canadese soldaten alsnog begraven besteden de auteurs aandacht aan een stukje geschie denis van de Tweede Wereldoor log van na de bevrijding van Ber gen op Zoom. Goed om er bij stil te staan dat onze bevrijders na oktober 1944 nog heel wat te wachten stond en niet iedereen het heeft kunnen navertellen. Ten slotte behandelt Bas ter Ste ge in de Boekbespreking op pag. 126 het boek Tegen de Geschie denis, pleidooi voor een toe komstgerichte samenleving. De discussies rond de geschiedenis canon hebben veel te weeg ge bracht. De canons schieten ons om de oren. De auteur van het boek, Patrick van der Duin, vindt dat er ook maar een Canon van de Toekomst moet komen. Ge schiedenis kunnen we dus echt zelf maken. Maar of iedereen be hoefte heeft om te weten wat er in de toekomst staat te gebeuren Yolande Kortlever, hoofdredacteur De Geschiedkundige Kring op Internet Bezoek eens de fraaie website van de Kring: WWW. geschiedkundigekringboz.nl Als webmaster functioneert de heer F. Evers. Zie colofon hoe u hem kunt bereiken. ACTUALITEITEN VAN DE WEBSITE www.geschiedkundigekringboz.nl e-mail: webteam@geschiedkundigekringboz.nl FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX tel: 0164-251953 06-10301139

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 1