Bedaux gebouw Voor het ontwerp van het gebouw werd de TiL- burgse architect J. Bedaux aangetrokken. Bedaux tekende een school met nissen: ruim tes om zelfstandig te werken. Volgens PedroLi was ook dat ontsproten aan het brein van Park- hurst: "Voor deze werkwijze moet je Leerlingen apart kunnen zetten om zeLf te werken. Met de platte manier van bouwen in Nederland was het goed mogelijk de Lokalen wat verder uit elkaar te zetten en er nissen tussen te plaatsen." De architectuur oogstte bij de opening in 1960 Lof. Het was een bijzonder gebouw dat toen nog vrij in het gLooiende Landschap Lag, met een grote auLa en imposante Losse schoorsteen naast het gebouw. Een serie Latere verbouwingen deden echter het origineLe ontwerp geweLd aan.7 De fietsenkeLder werd na verLoop van tijd ingericht aLs LeerLingenverbLijf. VeeL oud-LeerLingen den ken met warme herinnering terug aan hun do mein: de kelder. In 1999 werd deze keLder ech ter verbouwd tot garderobe. Artistiek De speciaLe werkwijze trok in de Loop van de jaren artistiek aangeLegde LeerLingen aan. Som migen vonden hun toekomst in de beeLdende vakken. Ter geLegenheid van het 25- en 40- jarig bestaan van RoncaLLi was werk van hen te zien in de exposities Beeldend Verder I op schooL en Beeldend Verder II in het Markiezenhof. Anderen vonden hun weg in de muziek, het schrijverschap of op het toneeL. RoncaLLi heeft aLtijd een bLoei ende toneeL- en cabaretcLub gekend. Bij het 25-jarig bestaan van de schooL werd, naar voor beeLd van de oude MMS, in de auLa een mode show gehouden. Bij het vijftigjarig bestaan de den veeL LeerLingen en medewerkers mee aan Roncalli, de Musical die op humoristische wijze de historie van de schooL belichtte. Sinds het vak drama op het rooster staat, voeren de exa menkandidaten eLk jaar een door hen zeLf ge schreven, geregisseerd en gespeeLd stuk op. 1968 Mammoetwet In 1968 kwam er een aggiornamento van bovenaf: de Mammoetwet. Het NederLandse onderwijs besteL ging drastisch op de schop. MMS, HBS en (M)ULO verdwenen. Voor RoncaLLi betekende dat het einde van het onderwijs excLusief voor meisjes. Er werden voortaan ook jongens toege Laten en er kwamen nieuwe vakken, waaronder exacte. RoncaLLi moest het nu enkeL met een havo-afdeLing doen. Dat bood weinig perspectief in een tijd waarin brede schoLengemeenschap pen in opkomst waren. Er werden fusiebespre kingen gevoerd met Gymnasium Het Juvenaat en Bergse mavo-schoLen. De opLossing Lag in Afb. 8. Nis in de Roncalli MMS, ontworpen door de architect Bedaux. Afb. 9. Aula in de Roncalli MMS, ontworpen door de architect Bedaux. 95 De Waterschans 2 - 2017

Periodieken

De Waterschans | 2017 | | pagina 55