van de vele vormen van differentiatie", maar ook "een weinig doeltreffende, achterhaalde vorm van differentiatie." In december 1 977 kwam de minister van Onderwijs dr. J. van Kemenade naar Roncalli. Hij sprak ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de school in de aula: "Toen ik werd gevraagd bij dit jubileum aanwezig te zijn, heb ik niet geaarzeld om op deze wijze een school, die op eigen kracht bezig is met waar devolle ontwikkelingen, een hart onder de riem te steken."10 Ondanks de ruime belangstelling leidde het experiment op Roncalli niet tot grote veranderingen in het lesgebeuren elders. Ook de basisscholen in de eigen omgeving - de toe leveranciers van brugklassers - toonden weinig belangstelling voor wat er op Roncalli aan de gang was. 1979 Nieuwe brugklaswerkwijze Van der Werf stuurde aan op een onderwijskun dige koerswijziging. Er werden vooral jonge le raren aangenomen van de Nieuwe Leraren Op- leiding: "Geen geroutineerde mensen, maar wel met oog voor kinderen en hun ontwikkeling, en openstaand voor vernieuwing". Om de identiteit uit te dragen werden op school oecumenische diensten gehouden. Om over zaken te discussi eren en draagvlak te scheppen werd een School Advies Raad in het leven geroepen, de voorloper van de huidige Medezeggenschapsraad. Na een stevige interne discussie begon op Roncalli "een nieuwe brugklaswerkwijze", onder het motto "dat volledige vrijheid niet bestaat en dat kin deren met vrijheid moeten leren omgaan, zeker omdat ze in de brugklas van heel verschillende basisscholen komen." Het onderwijs in de brug klas werd ingericht met een model van niveau differentiatie. Voortaan mochten de leerlingen pas vanaf kerst in het tweede leerjaar in eigen tempo gaan werken. Voor sommige leraren was de nieuwe brugklaswerkwijze vloeken in de kerk. "Achteraf was de vernieuwing van de Midden school voor het Nederlandse onderwijs te hoog gegrepen," zegt Van der Werf. "Ook op Roncalli kwam de Middenschool niet van de grond. Maar de school heeft er wel zijn voordeel mee gedaan." Het leerlingenaantal groeide weer en bedroeg in 1982 690 leerlingen. 1985 Roncalli, meer dan een diploma In 1985 trad een nieuwe rector aan: Frits Hobbe len (1946). Hij constateerde "dat de eigen tempo werkwijze nog springlevend is en met enthou- Afb. 13. Modeshow in de auta van de Roncatti MMS. Foto: Roncatti." Afb. 14. Het docententeam bij het vijfentwintig jarig bestaan van de Roncatti De Waterschans 2 - 2017 98

Periodieken

De Waterschans | 2017 | | pagina 58