Beste leden van de Geschiedkundige Kring, Colofon Na de uitgebreide jubileumbrief die u in december ontving verschijnt De Waterschans nu weer in de vertrouwde vorm en met de gebruike lijke inhoud. Er heeft ondertussen wel een wijziging binnen de redac tie plaatsgevonden: na drie jaar het hoofdredacteurschap te hebben uitgeoefend heeft Jan Peeters besloten terug te treden uit die functie, maar hij blijft gelukkig wel lid van de redactie. Namens u allen wil ik Jan hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet in de voorbije jaren en hoop tegelijkertijd dat hij nu wat meer tijd krijgt voor een van zijn favo riete bezigheden: het schrijven over nog onbekende en onderbelichte onderwerpen uit onze historie. Een van de andere redactieleden, René Asselbergs, neemt voorlopig de functie van hoofdredacteur waar, dus over de continuïteit van De Waterschans hoeft u zich voorlopig geen zorgen te maken. Het is wel zo, dat we uitzien naar nog een redactielid dat op termijn ook het hoofdredacteurschap op zich zou kunnen ne men. Als u daarover aangesproken wordt door een van de leden van de redactie of het bestuur, hoop ik dat u zo'n verzoek welwillend in over weging zult nemen. En als u iemand op het oog heeft, laat het gerust weten! De Algemene Ledenvergadering nadert snel en ik hoop dat u woens dagavond 10 april daarvoor heeft vrijgehouden. De vergaderstukken zijn zoals gebruikelijk te raadplegen op onze website en wij vragen vooral uw aandacht voor het beleidsplan 201 9-2022 dat op de verga dering ter goedkeuring voor zal liggen. Zoals gebruikelijk is er na de vergadering een korte voordracht, deze keer gewijd aan markies Inleveren kopij voor Waterschans 2, 2019: vóór 1 mei De Waterschans 49ste jaargang nr. 1, maart 2019 Kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom ISSN 0926-3918 Oplage: 1300 exemplaren De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl webmaster: Laurijs Weyts: webteam@geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom Bestuur Voorzitter: Koert Damveld Secretaris: Sjef de Wit HoUeweg 65 4623 XB Bergen op Zoom tel: 0164 - 257307 e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl Penningmeester: Jos van Rijn Het Gilde 7 4661 MB Halsteren Tel.: 0164-683418 e-mail: penningmeester@geschiedkundigekringboz.nl Bankrekening 24 05 922 IBAN NL91 INGB 0002 4059 22 Ten name van: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 27 euro (minimaal) per jaar Erelid Dr. W.A. van Ham Ledenadministratie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Overige bestuursleden Rob Franssen Jan Hopstaken Ria Huisman Flores Remijn Willem van Rooij Marc van der Steen Redactie van De Waterschans: René Asselbergs hoofdredacteur a.i.j Jaap Dekker redactiesecretarisj Bart van Eekelen Margot Franken Jan Peeters Daphne Valentijn Redactiesecretariaat Jaap Dekker Ansjovislaan 27 4617 AN Bergen op Zoom tel.: 0164-237572 e-mail: j.j.j.dekker@home.nl Toezicht distributie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Ontwerp De Werkkamer Bergen op zoom Omslag: Het bestuur van de geschied kundige kring het Markiezaat in 1932, samen met Corneel Slootmans. Foto collectie West-Brabants Archief. Layout-vormgeving/druk Twigt GrafiMedia - Moordrecht

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 2