Boekrecensie: Een vergeten Bergenaar, Cornells Aloysius (Kees) Smout René Asselbergs Titel: Een vergeten Bergenaar, Cornelis Aloysius (Kees) Smout (1876-1961), beeldhouwer Auteur: Liesbeth Stulemeijer-Asselbergs Uitgever: Boekscout.nl (ISBN 978-94-022-4023-8) Soest 2017, 134 pagina's Na een Lange periode van voorbe reiding en onderzoek heeft Liesbeth StuLemeijer-AsseLbergs in 2017 een biografie gepubliceerd van de in Bergen op Zoom geboren beeld houwer Kees Smout (1876-1961). Bij het schrijven van dit boek is de au teur niet over één nacht ijs gegaan. Vele relevante personen en (archief) instellingen werden door haar ge raadpleegd, maar voor de totstand koming is van doorslaggevend belang geweest dat zij inzage heeft gekregen in het privé-archief van Kees Smout, dat door zijn dochter werd beheerd. In vijf hoofdstukken (chronologisch geordend) beschrijft de auteur leven en werk van Kees Smout en plaatst deze tegen de achtergrond van de maatschappelijke en culturele (artistieke) verhoudingen in het verzuilde Nederland aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De artistieke en ambachtelijke ontwikkeling van de nog jeugdige Kees Smout werden, zo leert de lezer, versneld door de toe kenning in 1905 van de prestigieuze Prix de Rome Beeldhouwen. Deze prijs stelde hem in staat zich in Parijs te vestigen en zich daar in de beeld houwkunst te volmaken. Het zwaartepunt van de biografie ligt in de be schrijving van een periode van ruim veertig jaar waarin Kees Smout woonde en werkte in Am sterdam. In dit hoofdstuk doet zich een belang rijke beperking gevoelen. De auteur lijkt bij het beschrijven van leven en werk van Kees Smout de grote lijn daarin niet goed te kunnen vasthouden. Het persoonlijk leven van Smout evenals zijn ont wikkeling als ambachtelijk beeldhouwer worden hier met gevoel beschreven. Verder echter biedt het hoofdstuk alleen een opsom ming van losse feiten en gebeur tenissen. Deze worden gelardeerd met ruime citaten en afbeeldingen van besproken objecten. De in een bijlage opgenomen inventarislijst van objecten die door Kees Smout werden vervaardigd en het overzicht van prijzen en tentoonstellingen van zijn werk, dragen bij aan het beeld van Kees Smout dat de schrijfster oproept. Toch biedt zij hiermee nog onvoldoende houvast aan de lezer om zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de vraag of de ambachte lijke kunstenaar Smout in deze lange periode ook een artistieke ontwikkeling heeft doorgemaakt. In enkele trefzekere zinnen verwoordt de auteur in een kort nawoord haar visie op leven en werk van Kees Smout. Echter, wanneer zij zich hier ook waagt aan een oordeel over de plaats en beteke nis van Smout als beeldhouwer dan menen we dat zij daarin nog onvoldoende is geslaagd. Haar biografie zou aanzienlijk aan kracht hebben ge wonnen indien zij niet alleen het leven van Kees Smout in beeLd zou hebben gebracht, maar ook een kunsthistorische analyse van diens werk had gemaakt. Liesbeth Stulemeijer-Asselbergs heeft met deze publicatie haar eerste en voornaamste doel be reikt: beeldhouwer Kees Smout zal niet worden vergeten. Het leven van deze perfecte ambachts man heeft in haar boek voldoende reliëf gekre gen. Een kunsthistorische analyse van Smout's werk echter, waarin het oeuvre wordt gerela teerd, getoetst en afgemeten aan dat van andere kunstenaars, zal een vollediger licht kunnen werpen op de plaats en betekenis van de kunste naar Kees Smout. Eprncltfi rafay-ijiüs 63 De Waterschans 1 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 63