den op circa 350 daglonen van een geschoolde arbeider. En na zijn overlijden bleek de inboedel van Bruegel 48 Karolusgulden waard en werd er bovendien 12 Karolusgulden aan contant geld in zijn kamer aangetroffen. Daarmee behoorde de oud-barbier tot de meest vermogende be woners van het Sint-Janshuis, samen met de eerdergenoemde oud-apotheker. Zijn rijkdom zou hem in staat gesteld hebben om zijn zoon een opleiding tot schilder te laten volgen: het leergeld van een gezel die het ambacht leerde bij een meesterschilder kon twee gulden per jaar bedragen14 - een goedbetaalde ambachts man moest daarvoor vijf dagen werken.15 Geen enorm bedrag, maar toch ook niet een som die door iedere ouder opgebracht kon worden. Ten vierde woonde en werkte de oud-barbier in Bergen op Zoom, ruim 30 kilometer ten westen van Breda, waarvan Guiccardini beweerde dat het de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude is. Het is natuurlijk mogelijk dat de oud barbier eerst in Breda woonde en werkte en daar een zoon kreeg, en pas naderhand naar Bergen op Zoom verhuisde om daar in dienst te treden van de heer van Bergen. Maar we kun nen ons ook afvragen of het logisch zou zijn om, in het licht van de nieuwe aanwijzingen, aan te nemen dat de schilder in Bergen op Zoom was geboren in plaats van in Breda. Dit is natuurlijk niet onmogelijk - ook Guiccardini kan er im mers eenvoudig naast hebben gezeten. Sluitend bewijs dat de oud-barbier al in de jaren twintig van de zestiende eeuw in Bergen op Zoom woon de is er echter niet: de eerste keer dat de bar bier genoemd wordt in bronnen uit Bergen op Zoom is in 1546, als eigenaar van een lijfrente.16 Ten vijfde ligt Bergen op Zoom circa 30 kilo meter ten noorden van Antwerpen, waar Pieter Bruegel de Oude in historische bronnen ver scheen toen hij in 1554 lid werd van het schil dersgilde. Van Bergen op Zoom naar Antwerpen verhuizen om als schilder aan de slag te gaan, was misschien een logische stap voor de zoon van een barbier die verbonden was aan één van de meest prominente hoven van de Lage Lan den: het Markiezenhof. Was dit waar de latere schilder voor het eerst in contact kwam met de renaissancecultuur waar hij later, als volwas sene, zo'n belangrijke bijdrage aan zou leveren? Bewonderde hij als jongeling de monumentale Christoffelschouw of de wandtapijtenserie over David en Batseba? Een jeugd met toegang tot het stadspaleis sluit in ieder geval naadloos aan bij recente claims dat Pieter Bruegel de Oude was opgegroeid in een stedelijke omge ving waar hij een gedegen opleiding had geno ten - en niet de zoon van een boer was, zoals is beweerd sinds Karel van Mander hem zo in de zeventiende eeuw portretteerde. Conclusie Wanneer we de veronderstelling wagen dat de oud-barbier inderdaad de vader van was, zou de schilder Pieter Bruegel de Oudere waarschijn lijk zijn opgegroeid in de stad Bergen op Zoom, waar hij de Latijnse school kan hebben bezocht en werd onderwezen in de klassieken.17 Wat mis schien nog belangrijker was: via zijn vader zou hij toegang gehad kunnen hebben tot één van de belangrijkste en meest inspirerende hofhoudin gen en renaissancepaleizen van de Lage Landen, Afb. 6. De Christoffelschouw in de Grote Zaal van het Markie zenhof. Foto Etiënne Homs, 2018. De Waterschans 2 - 2019 76

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 12