De Kermis van Hoboken verschilt nogal van de Boerenkermis in Wenen. In de oudere voorstel ling is het standpunt van de kunstenaar veel hoger, zodat er aanzienlijk meer mensen zijn afgebeeld en veel meer activiteiten. Behalve musicerende, dansende, etende, drinkende en vrijende boeren en een nar, zoals in ons schil derij, zijn in de tekening en de prent onder meer ook poepende mannetjes weergegeven, een processie en mensen die naar een toneelstuk kijken. Ook in de Kermis van Hoboken is er een driehoekig vaandel uitgestoken met het em bleem van een schuttersgilde, maar daar zien we onder het vaandel bovendien nog handboog schutters die bezig zijn met een schietwedstrijd. Het thema van de Boerenkermis is door een groot aantal navolgers van Bruegel opgepakt en in talloze variaties in schilderijen en prenten herhaald.4 Daarbij moet bij sommige de Kermis van Hoboken en bij andere de wat meer gecom primeerde voorstelling van ons schilderij in We nen als voorbeeld of bron van inspiratie hebben gediend. Opmerkelijk is dat de navolgers in bijna alle gevallen in hun schilderijen een driehoekig rood vaandel herhalen. Het is niet één en het zelfde vaandel, want het wordt steeds anders afgebeeld, maar het is wel zo goed als altijd aan wezig en altijd versierd met schuttersemblemen. Heel vaak is op het vaandel ook Sint Sebastiaan afgebeeld, zodat dit soort voorstellingen thans niet alleen bekend staan als Dorps- of Boeren kermissen, maar ook als Schutters- of Sebasti- aanskermissen. Het vaandel op het schilderij in Wenen onderscheidt zich van de vaandels op al die varianten door een veel verder doorgevoerde detaillering. Dit lijkt de indruk te wekken dat het niet gaat om een generiek, maar om een speci fiek vaandel, een vaandel dat echt heeft bestaan. Laten we dat vaandel nader bekijken. Het vaandel in Wenen Het vaandel is driehoekig, gespleten en rood van kleur. In het centrum zijn twee menselijke figu ren afgebeeld onder een witte banderol. In de hoeken links boven, rechts boven en onder de Afb. 3. Dorpskermis, onbekende navolger van Pieter Bruegei de Oude. Foto RKD. De Waterschans 2 - 2019 80

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 16