het schild met rode schuinkruisjes moet verwij zen naar Borgvliet of naar Bergen op Zoom. In beide plaatsen was er in Bruegels tijd inderdaad een Sebastiaansgilde: de kaert of keur (statuten) van het Bergse gilde dateerde uit 1465, het gilde van Borgvliet zou circa 1540 door de eerste mar kies, Anthonis, zijn opgericht.8 Terwijl ik bezig was met dit artikel, liep ik door de Blauwe Zaal van het Markiezenhof en keek naar de twee oude Sebastiaansvaandels die daar aan de muur hangen. Eén van de twee is een reproductie (afbeelding 8 geeft het origineel weer), het andere authentiek (afbeelding 9). Hoe oud ze zijn is niet precies bekend; beide zijn in zeventiende-eeuwse stijl.9 De vaandels komen uit Borgvliet, want het Bergse Sebastiaansgilde is opgeheven in 1591 en dat van Borgvliet is blij ven bestaan tot 1914.10 Ik keek naar de vaandels en realiseerde me plots dat in beide zowel Sint Sebastiaan als Sint Ger- trudis zijn afgebeeld, net zoals in het vaandel bij Bruegel. Met andere woorden: in Borgvliet moet er een traditie zijn geweest om dat op die manier te doen, een traditie die kennelijk eeuwen lang heeft standgehouden. Belangrijker nog: de af beeldingen op de vaandels in het museum lijken te bewijzen dat wat Bruegel op het vaandel in zijn Boerenkermis schilderde, geen eigen verzin sel was. Hij moet inderdaad een Bergs of een Borgvliets Sebastiaansvaandel gekend hebben en dat als voorbeeld hebben gebruikt. Ondertussen is nog niet alle symboliek in het vaandel op het schilderij in Wenen aan de orde geweest, zoals het gele wapen met de zwarte lelies dat onder de twee heiligen te zien is. De aanwezigheid van dit wapen is in eerste instan- Afb. 8. Vaandel van het St. Sebastiaansgilde van Borgvliet, zijde, vermoedelijk eind zeventiende eeuw of begin achttiende eeuw. Col lectie Markiezenhof. Afgebeeld is de achterzijde, met Sint Gertrudis. De Waterschans 2 - 2019 84

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 20