de weergave van de werkelijkheid. Het is het duidelijkst zichtbaar in zijn behandeling van architectuur. BruegeL beeldt bestaande dorps gebouwen af, maar haalt ze uit hun omgeving en plaatst ze in een nieuwe, gefantaseerde ruimte.12 Hij vervangt zodoende een deel van de werkelijkheid. Op die manier wordt de geschil derde locatie geanonimiseerd: het dorp in het schilderij is niet een specifiek dorp A of B, maar een dorp. Het lijkt goed voorstelbaar dat BruegeL op een vergelijkbare manier met het vaandel is omge gaan. Een vaandel uit Bergen of BorgvLiet moet zijn voorbeeld zijn geweest, maar hij heeft het niet voor honderd procent naar de werkelijkheid weergegeven. BruegeL heeft het GLymes-wapen vervangen door een ander, mogelijk dat van de Van Overijssches, misschien zelfs een niet- bestaand wapen dat hij zelf verzonnen had. Zodoende is het vaandel niet langer dat van het gilde uit Bergen op Zoom of BorgvLiet, maar is het een niet-specifiek SebastiaansvaandeL ge worden, een SebastiaansvaandeL in het algemeen. Het vuurslag met twee pijlen daar doorheen gestoken, op de twee slippen onderaan, is een van oorsprong militair embleem van de Bour gondische hertogen. Vanzelfsprekend heeft het betrekking op soldaten die schieten. De Habs- burgse vorsten van de Nederlanden, erfgena men van de Bourgondiërs, hebben het volledige gamma aan symboliek van hun voorgangers overgenomen. Het vuurslag met de pijlen is een embleem dat we bij uitstek aantreffen op vaan dels van oude schuttersgilden en schutterijen. Conclusie Pieter BruegeLs afbeelding van het rode vaandel in de Boerenkermis in Wenen moet geïnspireerd zijn op een vaandel van het Sint-SebastiaansgiL- de van Bergen op Zoom of BorgvLiet. BruegeLs afbeelding is vermoedelijk grotendeels ac ceptabel als weergave van hoe het vaandel er halverwege de zestiende eeuw werkelijk heeft uitgezien, met uitzondering van het wapen met de lelies. Op die plaats zal in het oorspronke lijke vaandel het wapen zijn afgebeeld van Jan IV, markies van Bergen op Zoom. Bruegel in Bergen? Mijn verhaal is een reactie op het artikel van Jaco Zuijderduijn, die de mogelijkheid oppert dat een gepensioneerde barbier in het Bergse Sint-Janshuis de vader van Pieter Bruegel is geweest en dat de schilder daarom in Bergen op Zoom is opgegroeid. Pieter Bruegel blijkt het vaandel van het Sint- SebastiaansgiLde van Bergen op Zoom of van het naast Bergen gelegen BorgvLiet in de Boe renbruiloft gedeeltelijk te hebben nageschilderd, hij moet het dus tenminste goed bekeken heb ben. Waar kan de schilder zijn kennis van het vaandel vandaan hebben? Het lijkt me dat er drie mogelijkheden zijn: a. Bruegel heeft het vaandel ergens gezien bij een bijeenkomst van schuttersgilden. b. Bruegel heeft het vaandel gezien bij een be zoek aan Bergen op Zoom. c. Bruegel is in Bergen op Zoom of BorgvLiet opgegroeid en kende het vaandel uit zijn jeugd. Misschien was zijn vader wel een van de giLdebroeders. De omstandigheid dat Bruegel het vaandel van het SebastiaansgiLde als voorbeeld heeft gebruikt voor het vaandel in zijn schilderij, is wat mij betreft niet voldoende om als bewijs te dienen dat de schilder in Bergen op Zoom of in BorgvLiet is opgegroeid. Maar het betekent wel dat er inderdaad een link is met onze stad en dat opent wellicht nieuwe perspectieven. Naar de man in het Sint-Janshuis zou er mogelijk verder onderzoek gedaan kunnen worden. Wie weet, misschien wordt er binnenkort toch iets gevonden dat als onweerlegbaar bewijs kan gel den. Dus nog geen Bruegel in Bergen, wel hebben we een stukje Bergen in Bruegel ontdekt! Noten 1 Inventarisnummer van de Boerenkermis in het Kunst- historisches Museum: GemaLdegaLerie 1059. 2 Thans in de collectie van de CourtauLd GaLLery, London. 3 Ets door Frans Hogenberg, uitgegeven door BarthoLomeus de Momper. 4 NavoLgers onder meer: Pieter BruegheL (II) de Jonge, Pieter BruegheL III, Hans BoL, Jacob Savery I, Maarten van CLeve, Pieter BaLtens, David Vinckboons, David Teniers. 5 Het betreft een kruis met in de hoeken vier kLeinere kruisjes. In de Literatuur wordt een kruis in deze vorm gewoonLijk een Jeruzalems kruis genoemd. WiLLem van Ham heeft echter aangetoond dat het om een specifiek type kruis gaat dat voor Sint Sebastiaan bedacht was en dat verschiLt van het Jeruzalems kruis. Het hoort in goud op een rood wapenschiLd te zijn afgebeeLd, Van Ham spreekt van het Sebastiaanswapen. WiLLem van Ham, ""RaadseLs" rondom een Rode KapeL", in: De Waterschans 19-2 (1989), pp. 21-22. 6 Van Ham 1989 pag. 21. De Waterschans 2 - 2019 86

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 22