Aanvullingen artikel Bart van Eekelen, "De Spiritus" De Waterschans 2019-1 De officiële naam van de suikerfabriek luidde Laane, Rogier, Daverveldt en Compagnie. Zie hiervoor notaris J.F. van Goch, akte 4262 (21 april 1870). De naam De Twaalf Apostelen was weliswaar alom bekend, maar werd door Laane, Rogier, Daverveldt en Compagnie niet gebruikt in officiële documenten. Zie voor Van der Linden en Compagnie notaris J.F. van Goch, akte 4251 (5 april 1870). Zie voor NV Suikerfabriek voorheen Van der Linden en Co. notaris W.J. van Gruting, akte 4 (6 januari 1899). Een deel van het terrein was van De Kok (zie p. 40 en de plattegrond op pp. 42-43). In de jaren '70 van de twintigste eeuw was dit terrein deels ver kocht aan V.d. Berg (als opslag voor sloopmateri aal) en aan Piet Landa. De heer Landa is uitein delijk onteigend door de gemeente. Ook hierbij past een kanttekening. Het fabrieksgebouw dat na aankoop door de ZNSF werd gesloopt was van de NV Zoutziederij van Gebroeders Juten en Co. en niet van De Kok. Bron: Kadasterviewer, kadastrale legger Bergen op Zoom, artikel 5032. Dank aan Piet Landa en John Roovers. 7 Dat is althans mijn indruk. Willem van Ham is echter de specialist op dit gebied, zie over de kleurwisseling: W.A. van Ham, "De symbolen van Bergen op Zoom", overdruk uit: De Brabantse Leeuw 36-4 (1987) pp.10-11; idem, Wapens en vlaggen van Noord-Brabant, Zutphen 1986 pag. 78; idem "De wedergeboorte van Bataafs Brabant in zinne beelden herdacht - de allegorische wapenschilderijen in het Gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch" in: Varia Historica Brabantica V (1976) pag. 162. Overigens verschijnen er in de loop van de zestiende eeuw ook drie groene bergjes in het wapenschild. Pas aan het eind van die eeuw krijgen ze daarin een definitieve plaats. 8 August Laane, "Sint Sebastiaansgilde herleeft", in: De Waterschans 15-3 (1985) pag. 9 en: N.H.M. Grosfeld, "Nae-Caerten", in: [diverse auteurs] De nieuwe start van een schuttersgilde, Bergen op Zoom 1986, pag. 24. Van Ham vermeldt dat er al in 1412/1413 sprake was van hand- en voetboogschutters in Bergen op Zoom die van stadswege gesubsidieerd werden voor hun optreden bij een religieuze aangelegenheid. Van Ham 1989 pag. 20. 9 Het oudste vaandel (afbeelding 8) is in een zo slechte staat dat daarvan alleen een reproductie in de zaal kon worden opgehangen. Met een voorzichtige schatting dateer ik het aan het eind van de zeventiende of begin achttiende eeuw. Aan de voorzijde is Sint Sebastiaan afgebeeld, aan de achterzijde Sint Gertrudis. Bij de plundering van Bergen op Zoom in 1747 werd dit vaandel geroofd door luitenant Jean Vanderquand. Een van zijn nazaten, madame Trouve (Auvignac-Montils, Frankrijk) heeft het in 1997 aan de gemeente Bergen op Zoom terug geschonken. Het andere vaandel (afbeelding 9) dateer ik met enig voorbehoud op grond van de decoratie als uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het jaartal 1845 is over een beschadiging aangebracht en daarom misschien van later datum. Sint Sebastiaan en Sint Gertrudis zijn beiden aan de voorzijde afgebeeld. Bij de opheffing van het gilde van Borgvliet in 1914 werden de bezittingen verkocht, zo ook dit vaandel. Via een Belgische verzamelaar wist Janus Disco het te verwerven. Hij liet zijn collectie na aan de gemeente en zo kwam het vaandel later in het Markiezenhof terecht. Laane, pag 9; Grosfeld pp. 26-27. 10 Laane, pag. 9 en Grosfeld, pag. 26. Overigens waren de meeste leden van het (katholieke) Sebastiaansgilde van Borgvliet in de zeventiende en achttiende eeuw niet woon achtig in Borgvliet, maar in Bergen op Zoom. Het gilde fungeerde in de praktijk dus zowel als gilde voor Borgvliet als voor Bergen. Zie: Grosfeld pag. 26 en Ch. De Mooij, "De Borgvlietse schuttersgilden en de Berg op Zoomse schuilkerk" in: [diverse auteurs] De nieuwe start van een schuttersgilde, Bergen op Zoom 1986, pag. 60. 11 Van Immerseel voerde als helmteken twee paardenpoten, de hoeven omhoog, en dus geen zwarte lelie, zoals op de helm in het vaandel te zien is. Wat het helmteken van Van Overijssche was, heb ik niet kunnen achterhalen. 12 Een bekend voorbeeld is de Romaanse kerk van Sint- Anna-Pede, een dorpje ten westen van Brussel, die door Bruegel is weergegeven in De parabel van de blinden (Museo di Capodimonte, Napels) en in De oogst (Metropolitan Museum, New York); in beide schilderijen met kleine verschillen in de details en in een andere, bedachte, omgeving. In De ekster op de galg (Hessisches Landesmuseum, Darmstadt) heeft Bruegel de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, ook ten westen van Brussel, in een berglandschap neergezet.

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 23