ricx Dendermonde 1652 - Antwerpen 1719). Een datering ontbreekt en de tekening is niet gesigneerd; de voorstelling past uitstekend in de dramatische uitbeeldingskracht die hoort bij de dynamiek van de laatbarok.4 Het rechter tafereel toont hoe na de zondeval een engel met vlammend zwaard Eva, die haar blik afwendt, de toegang tot het aards paradijs ontzegt. Links wijst de beeltenis van de Dood met speer Adam op zijn sterfelijkheid. Ook Adam wendt zich schuldbewust af. De vijfdelige biechtstoel maakte waarschijnlijk ooit deel uit van een ensemble dat in een gesloten lambrisering meerdere biechtstoelen bevatte. De medail lons met daarin vermoedelijk de afbeelding van ordesheiligen, zijn een kenmerk voor een vorm geving die in het begin van de achttiende eeuw gebruikelijk werd. De bekroning boven de plaats van de priester is nu een andere dan die de ont werptekening laat zien. Behalve het paneelwerk In de laatbarok, vanaf het begin van de acht tiende eeuw, werden de verbeelde figuren uiter mate dynamisch, fantasierijk en zelfs theatraal. Vanaf die tijd werden de verschillende elemen ten van de lambrisering, waar biechtstoelen in een rij naast elkaar (in serie) waren opgesteld, ook voorzien van medaillons waarin symboli sche motieven, bustes van (ordes)heiligen en dergelijke waren opgenomen. Vooral op grond van de hiervoor genoemde studie van Salome Zajadacz-Hastenrath kan men niet anders vaststellen dan dat de beide biechtstoelen met engelen die zich in de Gertrudiskerk bevinden, moeten worden gedateerd rond 1660. Haar studie bevatte, heel verrassend, de ont werptekening voor de derde gekochte biecht stoel: De verdrijving uit het paradijs. Deze tekening, die zich in het Antwerps Prentenkabi net (Inv. Nr. 1549) bevindt is vermoedelijk van de hand van Willem Ignatius Kerricx Antwerpen 1682 - Antwerpen 1745), zoon van Willem Ker- Afb. 7. Engel met wierookvat, detail van een biechtstoel, circa 1660, foto Hans Smout. Afb. 8. De Dood en Adam, details van De verdrijving uit het Paradijs, biechtstoel vermoedelijk naar ontwerp van Willem Ignatius Kerricx, begin achttiende eeuw. Foto Hans Smout. De Waterschans 2 - 2019 96

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 32