Enkele termen uit het artikel worden hieronder verklaard Oxaal De vaak rijk uitgevoerde (min of meer transpa rante) afsluiting tussen viering en koor. Viering De meestal centrale ruimte in een kerk waar schip en koor door het dwarsschip (transept) van elkaar gescheiden worden. Koor Het veelal meest oostelijke deel van een (voor malige) katholieke kerk waar zich het hoofdal taar bevindt (c.q. eertijds bevond). Kerkelijke paramenten In de Katholieke Kerk zijn dit alle liturgische voorwerpen die van textiel zijn vervaardigd. Antependium De bekleding aan de voorkant van een altaar of een lezenaar in de vorm van stof, hout of edel metaaL. Herme Een menselijke figuur of een engel van wie het onderlichaam is uitgevoerd als een al dan niet gestileerde zuil. Pendant Tegenhanger; in de Gertrudiskerk is de ba zuinblazende engel geplaatst tegenover de preekstoel. Geraadpleegde literatuur: - Willem van Ham (red.), Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd, Bergen op Zoom 1987 - Willem van Ham, De Grote of Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 1988 - Willem van Ham, "Ter ere van "De Maagd"" in: Studies uit Bergen op Zoom 8 (1990) - Inventarislijsten van het kerkelijk kunstbezit van de parochie H. Maagd Maria te Bergen op Zoom, 1966/1973 e.v. - Frans Jespers en Ad van Sleuwen, Tot roem van zijn makers, Den Bosch 1978 - Jan van Laarhoven e.a., Naar gothieken kunstzin, Den Bosch 1979 - Charles de Mooij, Geloof kan bergen verzetten, Hilversum 1998 - Charles de Mooij, "Om de vruchten van Gods berg" in: Studies uit Bergen op Zoom 4 (1983) - Flor Peeters en Maarten Albert Vente, De orgelkunst in de Nederlanden, Antwerpen/ Amerongen 1968/1984 - Raymond Sirjacobs, Sint Pauluskerk Antwerpen: Historische Gids, Antwerpen 2001 - Willem Vermeulen (red.), Een magtig Toonwerk. Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 2011 (In dit werk vindt men gegevens over aLLe vroegere en huidige orgeLs in de Gertrudiskerk) - Adriaan van Roode en Marc van der Steen, Twaalf ambachten, één familie. Wederwaardigheden in het negentiende- en twintigste-eeuwse Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 2016 - Salome Zajadacz-Hastenrath, Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtgestuhl in den südlichen Niederlanden, Brussel 1970 Noten 1 Hoewel Heer Antonius van Glymes al in 1533 tot markies werd verheven, is de naam Markiezenhof pas in de negen tiende eeuw bedacht. 2 Terzijde wijzen we er hier op dat het de franciscanen (Min derbroeders) waren, die tussen 1650 en 1740 vanuit Ant werpen de zielzorg in Bergen op Zoom verleenden. 3 Salome Zajadacz-Hastenrath, Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtgestuhl in den südlichen Niederlanden, Brüssel 1970. 4 We merken op dat in de tekening de bevestiging gevonden wordt van de mening van pastor Rud Smit, die jaren geleden al opmerkte dat de - onterechte - verwisseling van de buitenste figuren van respectievelijk Petrus en van de Verloren Zoon ook op deze biechtstoel van toepassing zou zijn. Weliswaar werd de toegang voor de biechteling wellicht vergemakkelijkt, maar het verhaal ging door de veranderde opstelling daarbij verloren. 5 Het begrip orgeltuin wordt zeker niet alleen voor de Gertrudiskerk gebruikt. De provincie Groningen afficheert zich wel eens - vanwege de aanwezigheid van vele histo rische instrumenten - als de orgeltuin van Europa. 6 Een vermeldenswaardig feit is hier dat de componist Daan Manneke van 1958 tot 1966 organist van de Gertrudiskerk was en dit orgel regelmatig bespeelde. 103 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 39