3 meente was in 1580 ontstaan en gebruikte het zegel voor de bekrachtiging en authenticate van attestaties, om zowel de gemeente als zijn documenten legitimiteit te verschaffen. Men had een attestatie onder meer nodig voor het verkrijgen van een overheidsfunctie en voor di aconale steun. Het zegel werd ook gebruikt bij huwelijks- en doopakten. Omdat protestantse kerken geen patroonhei ligen hadden, kon voor het ontwerp van het zegel geen gebruik worden gemaakt van de rijke christelijke heiligeniconografie.4 In plaats daarvan maakte de ontwerper gebruik van een bijbelpassage en een combinatie van beeld (bergen) en woorden ("Op Zoom") om naar de lokale geloofsgemeenschap te verwijzen. Cen traal in de medaillons is een afbeelding in reliëf aangebracht, die bestaat uit een drievoudige berg (ook drietoppige berg en in de heraldiek uit het Duits afgeleid drieberg genoemd), die op een grondje (de horizontale, bruine streep) is geplaatst. Op de bergen zijn vier bloemen ge plaatst en er onder de geïnscribeerde tekst "OP ZOOM". De drie bergen verbeelden het eerste woord van de plaatsnaam Bergen en de tekst "OP ZOOM" daaronder completeert de naam. Door de plaatsing van het beeld boven de tekst staan de bergen echter ook letterlijk boven zoom. De bergen symboliseren de stad en de vier bloemen verbeelden de vruchtbaarheid van de bergen, oftewel de godvruchtigheid en de bloei van de gemeente.5 De ontwerper haalde zijn inspiratie van dichtbij. De drietoppige berg werd al sinds de dertiende eeuw gebruikt; destijds door ene Godevaard van Bergen en vanaf de zestiende eeuw ook in het stadswapen van Bergen op Zoom. De heerlijke familie Van Glymes gebruikte in de zestiende eeuw de stadsnaam als familienaam. Rondom de voorstelling staat een rondschrift, dat is geplaatst in een banderol of lint in reliëf. In de banderol staat de tekst "GODTS BERGH IS VRUCHTBAR. PS. 68." gekerfd. De tekst op de medaillons is afgeleid van een Psalmtekst, spe cifiek de vertaling zoals die is verschenen in de Deux-Aesbijbel uit 1562. In de Liesveltbijbel (1542), een vertaling van de Lutherse bijbel, was de tekst nog iets anders, maar hadden de verzen de zelfde strekking. Psalm 68, verzen 16-17: "Den berch Gods is eene[n] vette[n] berch, Eene[n] ghehoeuelde[n] berch eene[n] vetten berch. Waero[m]me hup pelt ghi ghehoeuelde[n] berch, God heeft lust op desen berch te woone[n], en[de] die HERE blijft daer eewelijck."6 Van het Oude Testament van deze bijbel (het boek waar Psalmen deel Afb. 2. Kerkzegei van de Hervormde Gemeente Bergen op Zoom. Korporaal, Ais een ieiie onder de doornen, p. 306. Afb. 3. Portretfoto Henri Fredericus Antheunis. De Water schans 3-1 (1971), p. 184. 105 De Waterschans 2 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 41