van uitmaakt) werd in 1561 een herziene versie gemaakt, die in 1562 samen met een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament werd uitge geven: de Deux-Aesbijbel of Deuxaes-bijbel. Deze werd veel gebruikt bij uit de Republiek gevluch te protestanten. Deux-Aesbijbel (1562), Psalm 68, verzen 16-17: "Den berch Gods, is eeenen 7vruchtbaren berch, een groot ende vruchtbaer gheberchte. Wat 8huppelt ghy groote berghen? God heeft lust op desen berch te woonen, en[de] de Heere blijft oock altoos aldaer."9 De strek king hiervan is dat een grote berg niet beter is vanwege zijn omvang, want de berg van God, waar hij eeuwig zal wonen, is goed en vrucht baar. Deze berg die God tot zijn verblijfplaats had gekozen, werd vereenzelvigd met de berg Sion. Dit was oorspronkelijk de naam van de Stad van David (bij Jeruzalem) en later ook de naam van de Tempelberg (in Jeruzalem). Door middel van het gebruik van de Psalmtekst werd dus een parallel getrokken tussen Bergen op Zoom en Sion. Zodoende werd Bergen op Zoom voorgesteld als goed en vruchtbaar. Een andere associatie die destijds gelegd kan zijn, was die van Bergen op Zoom als bolwerk van vrijheid, specifiek in religieus opzicht. Wat meegespeeld zal hebben bij de keuze voor het beeld was de mislukte belegering van Bergen op Zoom door de hertog van Parma, kort te voren, in 1588. Daardoor viel de stad niet in Spaanse, katholieke handen en kon de gere formeerde gemeente tot bloei komen. Baselius junior had als legerpredikant de oorlog van dichtbij meegemaakt.10 Vanaf 1592 was het zegel in gebruik bij de kerk. De spreuk die het randschrift vormt werd ook toegepast op lakenmerken van de stad. Vanaf 1595 werd deze zinsnede ook gebruikt in het stadswapen van Bergen op Zoom. Ook dit stadswapen fungeerde als zegel, in dit geval na mens de stad en om de echtheid van producten uit Bergen op Zoom aan te tonen.11 De protestantse of hervormde gemeente ge bruikte tot 1966 de Sint-Gertrudiskerk. Het ze gel werd door deze gemeente in 1892, precies 300 jaar na de introductie ervan, in een andere vorm opnieuw gemaakt en - letterlijk en figuur lijk - met de kerk verbonden. Vervaardiging De twee tondi hebben slechts enkele tientallen meters van de kerk vandaan hun oorsprong. Ze Afb. 4. Detail van verweerde verflagen, vóór de restauratie. Foto Cloïn Schilderwerken. Afb. 5. Een medaillon op 8 oktober 2018, vóór de restauratie. Foto Cloïn Schilderwerken. De Waterschans 2 - 2019 106

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 42