Toekomst De kerktoren van de Sint-Gertrudiskerk met de kenmerkende bekroning Peperbusvormt een blikvanger en is een icoon van de stad. Het por taal vormt daarvan een onderdeel dat helaas vaak over het hoofd gezien wordt. De ingang in de kerktoren moet als pubtieksentree gaan fun geren, zodat de opengestelde kerk vanaf de Gro te Markt zichtbaar is en mensen niet naar de en tree aan de Kerkstraat hoeven te zoeken. Om de deuren te kunnen openzetten, is een tochtportaal nodig. Dat werd ontworpen door Ro&Ad Architec ten, kostte circa. 1 10.000 euro en is in 2019 (een jaar later dan gepland) opgeleverd. Op 27 maart vond een inspectie plaats van dit portaal en op 27 april (Koningsdag) werd het officieel geopend door pastoor Paul Verbeek en wethouder Annette Stinenbosch. Sindsdien is het torenportaal weer de hoofdingang van de kerk. Hopelijk draagt dit artikel er aan bij dat de daar aanwezige medail lons de aandacht krijgen die ze verdienen. Noten 1 Besprekingsverstag Jeroen Ctoïn, Tom van Eeketen en Lynn Hoogveld, 1 oktober 2018. 2 Ham, W.A. van, De Grote of Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, [Bergen op Zoom] 1988, pp. 11, 18, 21. 3 Johanna Jacobs, "Janus Dingemans (Bergen op Zoom 1874-Amsterdam 1941)", in: De Waterschans 32 (2002) 1, pp. 14-39, aldaar pp. 16, 34 (noot 12). 4 Korporaal sprak van "Ds Basetius de Jongere". Vermeulen sprak, evenals bijvoorbeeld het besprekingsverstag, van "Basetius junior". In een artikel van Van Ham wordt I. (Jacob) Basetius, die overleed in 1604, "maior" en "senior" genoemd en wordt Jacob junior (1623-1661) "minor" genoemd. W.A. van Ham, "Het stadsgezicht op Bergen op Zoom door Samuet de Swaef (1634) herdrukt", in: De Waterschans 31 (2001) 3, pp. 101-115, atdaar p. 108 (nt. 42); T.L. Korporaat, Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer 1996, p. 306; Wittem Vermeuten, "Kerkfusie en Kerkzegets", in: De Waterschans 34 (2004) 1, pp. 40-42, atdaar p. 40. 5 Besprekingsverstag. 6 http://www.bijbeLsdigitaaL.nL/view/?bibLe Liesv1542&pag e=343&mode=2, geraadpteegd 28 maart 2019. 7 Voetnoot: "Op Ebreisch, vett, dat is, een goet tant, ende niet kate berghen." 8 Voetnoot: "Dat is, Roemet, trotzet ende pochet ghy op uwe heerticheyt?" 9 http://www.bijbeLsdigitaaL.nL/view/?mode=2&bibLe de uxa1562&page=424&sub=1-2, geraadpteegd 28 maart 2019. In de Statenvertating uit 1637 (gedrukt door Pautus Aertsz. van Ravensteyn te Leiden voor de weduwe en erfgenamen Hittebrant Jacobszoon van Wouw, drukker van de Staten-Generaat) is het woord vruchtbaar abusie- vetijk vertaatd ats "buttig". Besprekingsverstag. 10 Dank aan Jan Peeters. Zie ook Jan Peeters en Jaap Dekker, "Ditectissime Godefride...". Een onbekende brief van Jacob Basetius Jr. uit 1599", in: De Waterschans 48 (2018), 1, p. 18 e.v. 11 Besprekingsverstag. 12 http://rkd.nt/exptore/artists/112052, geraadpteegd 2 aprit 2019. Zie voor de creatieve zoons van Antheunis: Fons Gietes, "Continuiteit van het ambacht bij de famitie Antheunis", in: De Waterschans 3 (1971) 1, pp. 190-192. 13 De eerste zoon van Antheunis die in Sint Joris werd geboren werd toepassetijk George genoemd. Deze zoon zou tater het bedrijf van zijn vader in Den Haag overnemen. Fons Gietes, ""De verkochte bisschop" ofwet: Waar bteef Thomas Becket, Aartsbisschop van Canterbury?", in: De Waterschans 3 (1971) 1, pp. 177-183, atdaar p. 182; Fons Gietes, "Wie was Henri Fredericus Antheunis 1842-1917", in: De Waterschans 3 (1971) 1, pp. 184-189, atdaar pp. 186, 188. Zie ook: W.A. van Ham, "Gertrudis van Nijvet: Een tofprijzing op de grens van twee cutturen. Thomas de Rouck ats eredichter van de stadspatrones", De Waterschans 34 (2004) 1, pp. 17-24, atdaar p. 22. Hier is sprake van de naam Antheunis-Dierick. 14 Oirbans was sinds 1947 ook eigenaar van hotet De Draak. 15 Korneet Stootmans, "De Draak, St Joris, de Otifant en aangrenzende panden", z.p. z.j., atdaar p. 35. Overdruk Jaarboek De Ghulden Roos 36 (1976). 16 Fons Gietes, "De Draak en St. Joris geven geheimen prijs", in: De Waterschans 2 (juni/juti/augustus 1971) 4, pp. 173-174, atdaar p. 173. 17 Van Nistetrooij votgde deze stage in het kader van de opteiding tot restauratieschitder (niveau 4) aan Sint Lucas in Boxtet. De stagbegeteider namens Cloïn was Harotd Mutders. Dank aan Hanna van Nistetrooij voor uitteg over de werkzaamheden en aan Jeroen Ctoïn voor het ter beschikking stetten van het besprekingsverstag en restauratierapport. 18 Besprekingsverstag; Hanna van Nistetrooij/Ctoïn Schitderwerken, Restauratie van de Zegels op de entree deuren van de Gertrudiskerk, 24 oktober 2018. 19 Restauratie van de Zegels 20 Restauratie van de Zegels De Waterschans 2 - 2019 110

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 46