Kroonleden Beste lezer, Met dank aan Jan Peeters die in een veelgelezen column afscheid nam als hoofdredacteur van De Waterschans, zal ik hier nu graag het stokje van hem overnemen. Toeval of niet, maar in deze column kan ik moeiteloos aansluiten bij het thema dat Jan na aan het hart ligt en waar voor hij in de vorige Waterschans nog een vurig pleidooi heeft gehouden. We zouden ons moe ten inzetten voor het vergroten van de kennis van de rijke geschiedenis van onze stad en dan niet alleen lokaal in eigen kring, maar vooral daarbuiten. In onze provincie bestaat er gelukkig een leven dige belangstelling voor lokale en regionale ge schiedenis. We hebben dat nog onlangs kunnen zien. In de regionale persorganen (o.a. in BN/ DeStem) werd eind april gemeld dat het provincie bestuur voornemens is ruim 2,3 miljoen euro te investeren in het Brabantse militair erfgoed. Onder de voorwaarde dat betrokken gemeenten gelijkwaardige investeringen daarin doen, zal dit geld vooral besteed worden aan het meer herkenbaar en toegankelijk maken van de Zuider waterlinie, het uit het begin van de achttiende eeuw daterende verdedigingssysteem in Brabant. De Zuiderwaterlinie strekte zich uit van Bergen op Zoom tot Grave en omvatte feitelijk een stel sel van forten, schansen, waterlopen, dijken en sluizen. Naar de plannen en ontwerpen van de belangrijke vestingbouwkundige Menno van Coehoorn werden de afzonderlijke vestingste den en andere verdedigingswerken in Brabant met elkaar verbonden en versterkt met nieuwe onderdelen. De West-Brabantse Waterlinie (een traject van Fort Henricus in Steenbergen tot de Waterschans ten westen van Bergen op Zoom) maakte deel uit van de Zuiderwaterlinie. Bergen op Zoom zal zeker profiteren van de provinciale investeringen. Het ligt immers in de bedoeling het Panaroma Van Coehoorn te reali seren. In de ondergrond van het nieuwe wonin gencomplex Hof van Asselbergs werden tijdens de bouw de resten van een vesting-traptoren aangetroffen. Zo'n constructie omvatte een trappenhuis annex knooppunt van verbindingen tussen verschillende vestinggalerijen. Op deze historische plaats en in die ruimte zal straks een projectie van de vesting Bergen op Zoom getoond worden. Maar ook het beleg door de Franse troepen in 1747 zal hier verbeeld wor den. Zo worden nieuwe en eigentijdse middelen ingezet om bezoekers in situ te informeren en meer vertrouwd te maken met (soms dramati sche) ontwikkelingen en gebeurtenissen in de historie van onze stad. Weer een stap in de rich ting van het hierboven genoemde ideaal. In deze aflevering van De Waterschans, beste lezer, treft u behalve de gebruikelijke nuttige wetenswaardigheden enkele zeer lezenswaar dige artikelen aan. U gaat er maar eens goed voor zitten en laat u zich verrassen. Ik wens u veel leesplezier. René Asselbergs, hoofdredacteur a.i. De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: DARVI BV P. JANSEN Installatie Techniek BV Taxi en toeringcarbedrijf DE KOCK Steenhouwerij DE KORT Grand Hotel en Résidence DE DRAAK Lindhout schilder-vastgoedonderhoud De Waterschans 2 - 2019 FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 68

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 4