Sjaan kwam nooit meer thuis Marianne de Hoogh-Andriessen De uit Bergen op Zoom afkomstige Sebastianus (Sjaan) Cornelis Maria Segers overleed in 1945 in concentratiekamp Neuengamme. Over de omstandigheden waaronder hij daar terechtgekomen was, bestaat veel onduidelijkheid. In dit artikel zal ik proberen antwoorden te geven op vragen die nog altijd leven.1 Inleiding Tijdens archiefonderzoek met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog was ik een brief van de gemeente Halsteren tegengekomen gedateerd 12 juli 1946.2 Deze brief was geadresseerd aan "den heer Secretaris der vereeniging van ex-politieke gevangenen, Hekellaan 36, te 's- Hertogenbosch". Hierin schrijft de heer Jonkers (burgemeester van Halsteren) de namen van personen die - voor zover hem bekend - tijdens de bezetting om politieke redenen gevangen waren genomen. Genoemd worden: "Dr. Ensink, Henricus Johannes, Halsteren; Kole, Egbertus Marcus Halsteren, post Bergen op Zoom; Van Lammeren, Petrus Cornelis Matheus, Halste ren; Mol, Hubertus Antonius Marie, overleden 13 april 1943 te Hattingen; Segers, Sebastianus Cornelis Maria, overleden te Hamburg Neuen gamme, adres Halsteren, post Bergen op Zoom." Tevens kwam ik in mijn onderzoek een docu ment tegen betreffende het monument voor de oorlogsslachtoffers in Halsteren, gedateerd 6 augustus 1951, waarin vermeld wordt dat de naam van Sjaan Segers niet op het monument geplaatst wordt.3 Dat was om de volgende re den: "Segers, S.C.M. heeft gevolg gegeven aan de oproep om in Duitsland te werken; is overle den in het concentratiekamp te Neuengamme op 10 januari 1945. Was geen verzetsstrijder." Onder dit document staat als toevoeging nog een handgeschreven tekst: "Volgens medede ling van zijn broer Alphons is betrokkene op 18 augustus 1944 bij een razzia door de sicher- heidspolizei in A'dam opgepikt en op transport naar Amersfoort gesteld. Vanuit Amersfoort op 8 september naar Duitsland gevoerd." Deze drie vermeldingen kunnen niet helemaal met elkaar gerijmd worden. Was Sjaan nu een politieke gevangene, had hij zich vrijwillig ge meld voor de tewerkstelling in Duitsland of had hij zich juist aan deze tewerkstelling onttrokken? Wat was er echt gebeurd? Wat had hij gedaan? Wie was Sjaan Segers? De familie Segers woonde in de Steenberg- sestraat op nummer 26, het pand dat bekend stond als het Swaentje, waar zijn opa, Johannes Antonius Segers, een geweermakerij had. Jo hannes Segers was getrouwd met Maria Caro lina Dietvorst. De vader van Sjaan, Cornelis Johannes Segers, werd geboren op 22 december 1884 en trouwde met Adriana Dijmphna de Groot. Zijn beroep was banketbakker. Zijn winkel annex lunchroom was ook gelegen in de Steenbergsestraat, op nummer 15, in het pand genaamd Zierikzee. Afb. 1. Sjaan Segers, foto collectie Cas Segers. De Waterschans 3 - 2019 134

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 22