t (Sjaan) Scgers C, J- Segers, SEBASTIANUS CORNELIUS MARIA SEGERS richt door de SS. Ze was er op gericht om het gigantische aantal doden in het kamp en hun doodsoorzaak te verdoezelen. Volgens voor malige gevangenen waren de doodsoorzaken zoals opgegeven in de documenten meestal wil lekeurig gekozen uit een lijst van ziektes, met de bedoeling de werkelijke doodsoorzaak, zoals honger, geweld of uitputting door de zware dwangarbeid, te maskeren.16 Ook in het dodenboek van het ziekenhuis, dat als door een wonder gered is door een van de gevangenen toen de hele administratie van het kamp door de SS verbrand werd, wordt het overlijden van Sjaan vermeld.17 Daar wordt als doodsoorzaak aangegeven enterokolitis.18 Vanaf het moment van diens arrestatie ver keerde de familie van Sjaan in onwetendheid over zijn lot en wist zij niet hoe het met hem gesteld was. Na de oorlog liet de vader van Sjaan op 18 juli 1945 een oproep in De Avondster plaatsen. Pas in 1946 kwam de berichtgeving op gang over wat er met de mensen was gebeurd die naar Duitsland waren weggevoerd. Diverse instanties waren op dit vlak aan het werk. Het eerste bericht met betrekking tot het overlijden van Sjaan Segers bereikte de familie via het Af wikkelingsbureau Concentratiekampen in Vught.19 Een tweede melding bereikte de gemeente via het Bureau Repatriëring. Ze was gedateerd op 19 februari 1946 en werd in Bergen op Zoom geagendeerd voor de vergadering van Burge meester en Wethouders op 2 maart 1946. En op 3 september 1946 kreeg de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Halsteren via het Rode Kruis de informatie dat Sjaan was omgekomen op 10 januari 1945 om 05.00 uur te Zij die infichtiriËtin kurtn^n ver schaffen over Sebastianus Corrxelus Maria geboren 30 Augustus, 1924 te Amsterdam 16 Augustus 1944 gearresteerd en 19 Augustus 1944 naar Amersfoort vervoerd, sinds dien niets meer van hem ge hoord, worden beleefd verzocht zich in verbinding te stellen met zijn vader Zandstraat f£ 4!0 Betg.opdoom Afb. 12. Verzoek om inlichtingen over Sjaan, advertentie doorSjaans vader in De Avondster van 18 juli 1945. GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN ZAIIGÉR geboren te Bergen op Zoom 30 Augustus 1924 en overleden in hel Concenlratlekamp te Neuefl- ge mme <D.) 1 O Janus tl 1945 waar hij het otter bracht vnn aijri lever voof zijn d Ier bes r vaderland. Voortdurende smeetingen om hulp en lulde gebeden tot God om erbarmlng, zijn gedurende de jen oorlog opgeslagen uit de Concentratie kampen In den vreemde. Enkele Jongemannen vonden terstond den doodr masr "de meesten werden al* goud In den s me !l krees ge louterd. om ne vele degen ven smartvol lijden le verschijnen voor Gods troon. Gods raadsbesluiten jijn ondoorgrondelijk I Dierbare Familie en Vrienden, hoe zwaar deze beproeving ook Is, hoe groot ook uw leed, will mei onderwerping aan Gods H. Wil uwe ge* vouwen handen nu omhoog heffen en bidden Heer Uw H, Wil geschiede. Sjaan volgt nu In de rij der Martelaren en Balijde rs hel Lam, om voor Gods troon hulp en voorspraak, moed en kracht te vragen voor ons die achterbteven. Vragen wij hem om voor ons 1e bidden, opdat ook wij een* daar eeuwige rust en vrede mogen vinden. Mijn Je sus bar m hartig held - Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. Afb. 13. Bidprentje van Sjaan Segers, collectie Cas Segers Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60. Helaas valt niet meer na te gaan wanneer de familie precies van Sjaan's overlijden op de hoogte werd gesteld. Op zijn bidprentje staat geen da tum vermeld. Op 16 september 1946 werd het overlijden van Sjaan ingeschreven in het bevol kingsregister van de gemeente Halsteren. Conclusies In het voorgaande heb ik, naar ik meen, dui delijk gemaakt dat de drie vragen waarmee ik dit onderzoek begon aLLe ontkennend kunnen worden beantwoord. Immers, Sjaan was geen politieke gevangene, zoals gemeld in de brief van de gemeente Halsteren van 12 juli 1946. Evenmin heeft hij zich vrijwillig gemeld voor De Waterschans 3 - 2019 142

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 30