Kroonleden van de plannen aan omwonenden merkte een buurtbewoner op: "onze eigen Ketrien wordt mooier dan ze ooit is geweest". Het ontwerp was toen nog niet definitief, "maar dit is be ter dan wat het was, op alle fronten", aldus de buurtbewoner in een verslag van BNdeStem. Maar er waren ook proteststemmen tegen het verdwijnen van het hoofdgebouw. De eerste kwam van een Bergenaar die een actie op so ciale media begon om "deze prachtige gevel te behouden voor sloop". Het bestaan van ver schillende visies op de waarde van het gebouw bleek ook op een drukbezochte vergadering van de Vereniging Binnenstad. Er werd door de voorzitter van de vereniging gepleit voor het behoud van het pand, maar zijn leden vonden het "een gedrocht", of meenden dat gepaste nieuwbouw veel beter aan zou sluiten bij de historische context van het plein. Het verschil van inzicht leidde tot het aftreden van de voor zitter. De inmiddels door hem ingeschakelde Stichting Cuypersgenootschap is van mening dat het gebouw "een evidente architectuur- en cultuur-historische waarde" heeft voor Ber gen op Zoom, "vanwege haar beeldbepalende belang voor het Sint-Catharinaplein, de ken merkende architectuur uit het interbellum en haar historie". De gemeente verleende een voorlopige monumentenstatus en tanteLouise liet vervolgens weten dat een plan met behoud van het oude pand voor de instelling financi eel onhaalbaar zou worden. Ondertussen zijn er buurtbewoners voor wie het helemaal niks meer uitmaakt of het gebouw behouden blijft of niet, als "de troep" voor hun deur maar snel vervangen wordt en er snel een einde komt aan de jarenlange verpaupering. Die hoop lijkt ijdel, want de secretaris van het Cuypersgenootschap liet weten dat kans dat de gemeente dit binnen een jaar afhandeLt, zeer kLein is. U ziet dat verschil van inzicht, over hoe wij een gebeurtenis, een persoon of een object uit het verleden waarderen, tot een lelijke impasse kan leiden. Nu is Bergen op Zoom in de afgelopen decennia niet lichtvaardig omgegaan met het gebouwde erfgoed. Het bestand aan gemeen telijke monumenten en rijksmonumenten is aanmerkelijk vergroot, vooral met betrekking tot negentiende- en twintigste-eeuwse gebou wen. Het hoofdgebouw van het Ketrientje heeft echter in de diverse beoordeLingsrondes nooit een monumentale status verkregen. Maar som mige landelijke monumentenbureaus reppen nu dus over een gebouw dat "stedenbouwkundig van grote betekenis is voor het plein" en vinden het "zeer waardevol en zonder meer bescherm waardig". Het lijkt met zulke bewoordingen of de deskundigen die het Bergse monumenten bestand hebben opgesteld soep in hun ogen hadden. Architect ir. Jan Weyts, actief lid van onze Kring en docent bouwgeschiedenis aan onze School voor Geschiedenis, liet desge vraagd via de krant weten dat hij evenmin onder de indruk is van de architectuur van het pand. Hij vond het maar matig van kwaliteit en merkte op dat het gebouw niet in de rooilijn staat, wat zonde is in een historische stad. Het bureau dat nu tanteLouise adviseert, waardeert het pand natuurlijk ook veel lager dan de bureaus die geciteerd worden door degenen die het pand willen behouden. Je kunt de nodige vragen stel len bij de objectiviteit van alle deelnemers in deze discussie. Objectiviteit is sowieso lastig te waarborgen in dit soort kwesties waarin, naast financiële belangen, ook sentiment, nostalgie en chauvinisme een rol spelen. De nieuwe voor zitter van de Vereniging Binnenstad liet weten dat het maar het beste zou zijn dat alle belang hebbenden snel aan tafel zouden gaan zitten om tot een oplossing te komen, want niemand is gediend met de huidige verloederde situatie. Daarmee ben ik het van harte eens, maar vrees tegelijkertijd met grote vreze... Koert Damveld, voorzitter De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: DARVI BV P. JANSEN Installatie Techniek BV Taxi en toeringcarbedrijf DE KOCK Steenhouwerij DE KORT Grand Hotel en Résidence DE DRAAK Lindhout schilder-vastgoedonderhoud 115 De Waterschans 3 - 2019 FAUBTD NU Ml NE BERGA VICTRIX

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 3