Uit het Gewest Bergen op Zoom e.o. SPREKEN IS 31ILVEH, ZWIJGEN IS GOUD, Aan de Burger^ van Berden op Zoom. Wellicht zult U zich heb ben afgevraagd, „Waarom li er door de indertijd ingeslote- nen In het Markiezenhof to Bergen op Zoom nog niet ge sproken", maar dat wij zwij gen kunnen dal Is reeds vol doend^ gebleken Doch thans is voor ons de tijd van ppreken aangebroken. Nu kunnen wij niet meer door de Feld gendarmerie. zooaif toen, met den dood bedreigd wor- en Nu kunnen wij niet moer bedreigd worden dat wtj geen eter en drinken zouden krijgen, voordat wij gesproken hadden Nu kunnen wij vrijuit spreken Laten wij dan ook hiermede alle personen uit Borgen op X'>om, die er voor zorg droegen dat wij voldoende en zelfs meer dan voldoende van obes konden worden voorzien, hartelijk dank zeggen voor de vele moeite lie zij zich hebben getroost om al les bijeen ie brengen, waaraan w|j zoo dringend behoefte had den. En dat wij meer dan vol doende ontvingen, dat zou do cphefm© CpElegplaats in onze ,d van het. Markiezenhof kun nen vertellen Als dat de Fuldgrndnrmerie geweten had dan zou er wel wat gewaald hebben en dan zouden die „Hemn'* on* wel Leder uur met dan dood hebban kunnen bedrei gd i Verder dienen door on» har telijk bedankt to worden die personen, die met in de waag schaal stellen van hun eigen leven, al de bijeen gebracht© levensmiddelen het Markiezen hof binnen smokkelden Het zou te ver voeren om alle personen met name te noemen, doch deze laatste groep van personen verdient een extra woord van warmen dank Wij hebben zeer terecht begrepen, dat zij met hun leven gespeeld hebben W|J zullen dit alles nooit vergeten 1 Het doel waarom het ging, „te zwijgen" is door ons be reikt en het resultaat voor de werkatakenden van de NV. Di- foga was schitterend Burgers van Bergen op Zoom, laten wij trotsch zijn op atle personen, die er toe hebben bij gedragen dit doel te bereiken en nogmaals door ondergeteeken- den hartelijk, hartelijk dank. Do £8 vrouwelijke en 14 man nelijke ,MARTELAftEN" van Bergen Mevrouw Van Ginneken en mevrouw Venhuizen zagen zichzelf niet echt als martelaar, maar het bericht aan de burgers vonden ze prachtig. In het krantenartikel werd opgelucht gemeld dat er weer vrijuit gesproken kon worden. Nadat de gijzeLaars vrij waren gekomen moesten ze immers nog zwijgen over de onderduikadressen van de monteurs. Ook moest voorkomen wor den dat bekend werd wie hun had geholpen met het verstrekken van voedsel en andere zaken. Het krantenartikel spreekt zelfs van het binnen smokkelen van de levensmiddelen en van een geheime opslagplaats in hun cel in het Mar kiezenhof. Bevond die geheime opslagplaats zich soms in het lokaal waar de mannen waren opgesloten? Het antwoord op die vraag heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. In het krantenbericht werd iedereen, die had bijgedragen aan de voedseLLevering en daarmee zijn leven in de waagschaal had gesteld, door de voormalige gijzelaars zeer bedankt. Zelfs in het krantenartikel werden er geen namen ge noemd. Bergen op Zoom was weLiswaar bevrijd, maar een groot deel van Nederland nog niet. De Duitsers konden immers nog terugkomen... Niet voor iedereen een happy end We gaan terug naar Huijbergen, dat op 24 okto ber 1944 door de Canadezen werd bevrijd. Helaas was er in de familie Venhuizen ook een dode te betreuren. De Laatste regels van het schriftelijk verslag van Mien Venhuizen gaan over het mo ment van de bevrijding en over het plotselinge overlijden van haar jongere broer Toon. Blijdschap en verdriet Liggen soms heeL dicht bij elkaar. "Na 14 dagen kwamen er opeens Canadezen, onze verLosser!! De oorLog is voor ons voorbij, maar we missen weL broer TOON. Toen ze even buiten Liepen werd hij beschoten. Hij is niet meer bij kennis geweest. DAT ZIJN DAGEN EN WEKEN OM NOOIT TE VERGETEN." Wat was er precies gebeurd? Een artikeL in het jaarboek van Den iechtetrekker uit 1994 geeft meer informatie.20 Hierin staat het verhaaL op getekend van ALphons Venhuizen en zijn vrouw Johanna Smits over hun zoon Toon, die zo graag het boerenvak in had gewiLd. ZoaLs eerder vermeLd had vader Venhuizen op woensdag 11 oktober zijn beide dochters op gehaaLd bij de famiLie DaaLmans te Bergen op 159 De Waterschans 3 - 2019

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 47