De rol van Britse troepen in de bevrijding van Bergen op Zoom 4 i Robert W. Catsburg De meeste Bergenaren weten uit familieverhalen of door de regelmatige aandacht die de bevrij ding in de laatste decennia kreeg, dat het de Canadezen waren die op vrijdagmiddag 27 oktober 1944 als helden werden verwelkomd in het Jubelstadje aan de Schelde. De namen van het South Alberta Regiment en het Lincoln and Welland Regiment klinken heel veel stadsbewoners bekend in de oren. Deze bekendheid is voornamelijk te danken aan het promotiewerk van vele vrijwilligers die al jaren deze belangrijke gebeurtenis onder de aandacht hebben gebracht en, naar verwach ting, ook zullen blijven brengen. Waar tot nu toe weinig aandacht aan is geschonken, is dat er zich onder de Canadese bevrijders ook een contingent Britse soldaten bevond. In dit artikel wordt de bijdrage beschreven die deze soldaten hebben geleverd aan de bevrijding van Bergen op Zoom. Inleiding Naar aanleiding van het aanstaande 75-jarige jubileum van de bevrijding verscheen in april 2019 mijn publicatie Het negende beleg, waarin onder meer het verhaal van de bevrijding van Bergen op Zoom tot in detail wordt verteld.1 In dat boek is te lezen dat de Canadese troepen van de 4th Canadian Armoured Division onder bevel van Major-General Harry Foster, in feite onder Brits bevel stonden. Generaal Foster kreeg zijn opdrachten van het hoofdkwartier van het I Corps, dat onder bevel stond van de Britse Lieutenant-General J.T. (John) Crocker. Boven dien was er een gevechtsgroep van het Britse leger ingedeeld bij de Canadese strijdmacht die Bergen op Zoom in moest nemen. De bevrijders van Bergen op Zoom kwamen niet allemaal uit Canada. De verwevenheid van militairen van beide lan den was overigens helemaal niet vreemd. Het Canadese leger kon naadloos met het Britse le ger samenwerken, omdat de organisatie en de uitrusting vrijwel identiek waren. Canada was als voormalige Britse kolonie en door de vele immigranten met Britse nationaliteit erg nauw verbonden met het Verenigd Koninkrijk. De 79th Armoured Division, Hobart's Funnies In het volgende citaat uit Het negende beleg wordt de Britse gevechtsgroep die de Canade zen hielp bij de bevrijding van Bergen op Zoom voorgesteld: "Op 18 oktober arriveerde de com mandant van de XXII Dragoons op het hoofd kwartier van het I Corps (Crocker) in Turnhout. Lieutenant-Colonel W.A.L. Anderson werd aan de staf van het I Corps (Crocker) toegevoegd om als adviseur te dienen voor een groep specialis tische wapens. De groep behoorde tot de Britse 79th Armoured Division (Hobart). Een pantserdi visie die speciaal was uitgerust met zeer inno vatieve wapens om Duitse verdedigingswerken te slechten. De totale sterkte onder de hoede van overste Anderson bestond uit twee eska drons mijnenruimtanks (Flails, A en C Squadron Afb. 1. Luitenant-Generaal Sir John Tredinnick Crocker (1896 - 19631 in 1944. Foto Imperial War Museum, Londen. De Waterschans 3 - 2019 162

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 50