op Zoom werden ingezet. Deze drie wapens wa ren de volgende: 1De Flail /"letterlijk dorsvlegel), een tank die was voorzien van een roterende trommel met kettingen. De kettingen slingerden tegen de grond om mijnen gecontroleerd te doen ont ploffen. Dit wapen, ook wel Crab genoemd, was een modificatie van een standaard Sher- mantank. De tanks die in de buurt van Plan tage Centrum werden ingezet, behoorden tot de XXII Dragoons. 2. De AVRE Assault Vehicle Royal Engineers), een tank die voorzien was van een speciale uitrusting om tankgrachten te dempen en die bewapend was met een mortier Petard om betonnen obstakels of kazematten kapot te schieten. Het wapen werd Flying Dustbin [vliegende vuilnisbak) genoemd, vanwege de ronde vorm en grote afmetingen van het pro jectiel. De AVRE kon bovendien apparatuur meedragen om tankgrachten over te steken. De Small Box Girder Bridge was een brug die verticaal aan de voorkant van de AVRE werd gehangen en die over een sloot of smalle wa tergang kon worden gelegd. De Fascine was een enorme takkenbos die met staaldraad op het motordek werd vastgemaakt. De takken werden in een greppel gegooid zodat tanks de gedichte greppel konden passeren. De AVRE was een modificatie van de standaard Britse Churchill-infanterietank. Het 81st As sault Squadron 6thAssault Regiment) Royal Engineers kwam met een aantal AVRE's in actie in Bergen op Zoom. 3. De Crocodile was een andere gemodificeerde Churchilltank uit de dierentuin van Hobart. Dit wapen fungeerde als rijdende vlammen werper. Hiertoe was de boegmitrailleur van de conventionele tank vervangen door een vlammenwerperpistool. De brandbare vloei stof werd via een gepantserde leiding vanuit een aanhangwagentje onderlangs het voer tuig geleid. In de aanhangwagen bevonden zich de brandstofvoorraad en stikstofflessen. Door de druk in de stikstofflessen werd de brandstof veilig naar de voorzijde van de tank geperst, waarna de vloeistof tot ontbran ding werd gebracht zodra het uit het pistool kwam. De vlammenregen kon tot 100 meter ver gespoten worden. De vloeistof kon op een doel worden gespoten zonder te ontbranden, een zogenaamd Wet Shot, waarna een bran dende tweede lading extra effect sorteerde. In West-Brabant werden de Crocodiles van de 1st Fife and Forfar Yeomanry ingezet. Hoe de Funnies werden ingezet Ondanks dat de 79th Armoured Division qua om vang de sterkste tankdivisie van het Britse be vrijdingsleger was, had de divisie niet een orga nisatie om het gevecht aan te gaan. De Funnies werden in kleine gevechtsgroepjes toegevoegd aan conventionele gevechtseenheden, waarbij de samenstelling en omvang was afgestemd op een specifieke opdracht. De soldaten en de aanvoerders van de divisiestaf en de diverse re gimenten waren de experts in het gebruik van de speciale wapens. De speciale wapens werden nooit onder bevel van de te ondersteunen [infan terie-) eenheid gesteld, om te voorkomen dat de dure en vaak geheime wapens door ondeskundig gebruik onnodig uitgeschakeld of in handen van de vijand zouden vallen. In de Slag om de Schelde was de inzet van de Funnies logisch, gezien de vele waterwegen in de streek en de vele verdedigingswerken die deel uitmaakten van de Atlantikwall De inzet van de Funnies kan pas goed wor den begrepen als we weten hoe een stelling in de Atlantikwall meestal was ontworpen. De SE Afb. 4. Het divisie-embleem van de 79th Armoured Division: een zwarte stierenkop op een gele driehoek. Generaal Hobart voorzag de divisies die hij onder zijn commando kreeg van een embleem met een stier naar aanleiding van de stier op de helm van zijn familiewapen. Collectie Robert Catsburg. De Waterschans 3 - 2019 164

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 52