BÜ waren. Dat werk kon als vijftiende-eeuws geda teerd worden. Bij bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat delen van de buitenafwerking van de westgevel van de Lakenhal in metselwerk van kleinere bakstenen hersteld is.7 Er is daar ook een dicht- gezette deuropening gevonden die toegang gaf tot het huidige erf van Grote Markt 16. Het daar zichtbaar geworden deel van die gevel lijkt ge metseld te zijn van hergebruikte bakstenen met een formaat van 5,5x11x24 cm. Dat kan duiden op een herstel na 1747 met materiaal dat van elders afkomstig was. Het zou van het bovenge deelte van de Lakenhal afkomstig kunnen zijn, als er van uitgegaan zou worden dat die van de herstelling na 1402 zou gedateerd hebben. Besluit In 2006 is mede op instigatie van de steden bouwkundige Frans de Looij een voorstel ont wikkeld om de Lakenhal en het Belfort in hun oude volume te herstellen en daarmee de won de in de Grote Markt te helen. De Vereniging Binnenstad maakte zich daar ook sterk voor, tezamen met Van Dam Invest (afb. 6). Zoals vaker bij reconstructies haalden de te genstanders allerlei argumenten uit de kast. Een daarvan was het oproepen van twijfels aan het vroegere bestaan van het Belfort en de op zet daarvan. Zoals boven vermeld zijn er meer dere historische bronnen die onomstreden het bestaan van de toren aantonen. Wat betreft de vorm zoals die weergegeven is door Hans Bol is door Jan Peeters8 en Stefaan Hautekeete9 uitgebreid onderzoek gedaan naar leven en werken van Hans Bol en natuurlijk de accura tesse en historische betrouwbaarheid van zijn werken. Daarin is vastgesteld dat het miniatuur van Bol uit 1586 vrijwel zeker een betrouwbaar beeld geeft van het toen nog bestaande Belfort. Noten 1Jk_. 1 Stadsrekening 1478/1479, fol. 52 2 Notarieel archief, band 'Staat ende inventaris van Geeste lijke goederen',1582 fol.1 3 Regionaal Historisch Centrum Markiezenhof, SA 1017, bijlagen van de rekeningen, nr. 28, welwillend beschik baar gesteld door de heer Rochus van de Berg. 4 De nauwkeurigheid van de maquette is zover controleer baar goed, maar voor het verwoeste gedeelte van de stad bij de Hoogstraat zijn er aanwijsbare onnauwkeurigheden te constateren. 5 Algemeen Rijksarchief, Collectie oorlog, plans van ge bouwen, nr. 223. 6 Drs. Marco Vermunt, Inventariserend veldonderzoek 'Lakenhal' in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, 2007. 7 BAAC, Historisch onderzoek Lakenhal en Belfort, 's-Herto- genbosch 2008 8 Drs. Jan Peeters was toen conservator bij het Markiezen hof. 9 Stefaan Hautekeete is conservator van de oude tekening en van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Afb. 6. Artist impression, gemaakt door Kees War- moeskerken op basis van het ontwerp van Jan Weyts De Waterschans 4 - 2019 190

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 10