Brabantse Heemdagen 22 en 23 augustus 2019 Verslag van twee heerlijke dagen Sjef de Wit We schrijven den 22e augustus 2019 Het ontbijt is genuttigd en het 'beleg' neemt een aanvang. De Heemvaarders trekken op naar De Maagd (te Bergen op Zoom). Na het uitwisselen van de antecedenten staan zij oog in oog met de voorlopers en vooruitgestoken voorhoede, 'de verdedigers van de Toog'. Aan de inwendige mens moet na de eerste opmars ook gedacht worden en deze keer is dat onder andere met een heuse 'bastaert'. Na laving van de inwendige mens worden de Heemvaarders blootgesteld aan de eerste beproevingen; te weten de wel komstwoorden namens de dagvoorzitter van de Kring Jos van Rijn, namens B&W door wethouder Evert Weys (wethouder van o.a. cultuur) en namens Brabants Heem de voorzitter Henk Hellegers. (Afb 1 en 2) Na de ceremonie protocollaire door de voorbereidingscommissie met o.a. de overdracht van de vlag en het uitreiken van de oorkonde aan Bergen op Zoom en Halsteren volgde nog het bedankje en het uitrei ken van de oorkonde aan de Meierijstad voor de organisatie van 2018. Als afsluiting van de ceremonie protocollaire bracht de Meierij nog een nieuw schild mee voor de schildboom! Zo zou het verslag van de 71e Heemdagen kun nen beginnen, daar het thema was: 'Verdediging van Landgoed en Erfgoed'. De 71e Brabantse Heemdagen werden dit jaar gehouden op 22 en 23 augustus in de gemeente Bergen op Zoom en georganiseerd door de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Afb. 1. Jos van Rijn Afb. 2 .Evert Weys De Waterschans 4 - 2019 200

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 20