Beste leden van de Geschiedkundige Kring, Colofon Op deze pLaats schrijf ik meestaL over een wiLLekeurig onderwerp met betrekking tot de historie van stad en streek. Recente gebeurtenissen of een actueeL openbaar discours vormen doorgaans de aanLeiding tot mijn coLumn. Dat is deze keer ook zo, maar spijtig genoeg is een voor vaL in onze eigen Kring deze keer de aanLeiding. Uw bestuur heeft de samenwerking met de redactie van De Waterschans beëindigd. Zo een ongebruikeLijke maatregeL vaLt bij veLen natuurLijk koud op het dak, op de eerste pLaats bij de redactie zeLf, die heeft Laten weten het be stuursbesLuit zeer te betreuren. Het bestuur dient echter de beLangen van de Kring in zijn geheeL te behartigen, en de opsteLLing van de re dactie van De Waterschans was daarbij in de ogen van het bestuur een steeds grotere hinderpaaL aan het worden. Er was aL jarenLang een verschiL van inzicht tussen bestuur en redactie; daarbij ging het niet zozeer over wat er in het bLad stond, maar juist wat er niet in stond. Onze Kring heeft naast De Waterschans geLukkig nog veLe andere pa reLs die ook via het verenigingsbLad de Leden wiLLen bereiken, maar het bestuur heeft herhaaLdeLijk moeten constateren dat mededeLingen van andere werkgroepen door de redactie zijn afgewezen. BestuursLeden zijn aLLemaaL voorzitter of contactpersoon van de diverse werkgroepen van de Kring en u kunt zich voorsteLLen dat die wat uit te Leggen heb ben aLs het huisorgaan ingezonden mededeLingen zonder opgaaf van reden niet pubLiceert. Er waren nog andere probLemen met het naLeven van het redactiesta tuut door de redactie en dat heeft niet bijgedragen tot het scheppen van goede onderLinge verhoudingen. Het is geven en nemen in een Inleveren kopij voor Waterschans 1, 2020: vóór 1 februari 2020 De Waterschans 49ste jaargang nr. 4, december 2019 ISSN 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar Oplage: 1300 exemplaren De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl webmaster: Laurijs Weyts: webteam0geschiedkundigekringboz.nL Postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom Bestuur Voorzitter: Koert DamveLd Secretaris: Sjef de Wit HoLLeweg 65 4623 XB Bergen op Zoom teL: 0164 - 257307 e-maiL: secretaris@geschiedkundigekringboz.nL Penningmeester: Jos van Rijn Het GiLde 7 4661 MB HaLsteren TeL.: 0164-683418 e-maiL: penningmeester@geschiedkundigekringboz.nL Bankrekening: IBAN NL91 INGB 0002 4059 22 Ten name van: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 27 euro (minimaaL) per jaar Erelid Dr. W.A. van Ham Ledenadministratie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Overige bestuursleden Rob Franssen Jan Hopstaken KLaas PLompen FLores Remijn Marc van der Steen Redactie van De Waterschans: vacant Omslag: Soldaat Cor Rampart. Redactiesecretariaat tijdeLijk: Sjef de Wit HoLLeweg 65 4623 XB Bergen op Zoom teL: 0164 - 257307 e-maiL: secretaris0geschiedkundigekringboz.nL Toezicht distributie Jos van Rijn zie adresgegevens penningmeester Ontwerp De Werkkamer Bergen op zoom Layout-vormgeving/druk Twigt GrafiMedia - Moordrecht

Periodieken

De Waterschans | 2019 | | pagina 2